Zasady organizowania wystaw w Galerii PRO ARTE
Pragnąc wspierać rozwój i upowszechniać twórczość plastyczną we wszelkich jej przejawach i róznorodności, a także przybliżać sztukę coraz szerszym kręgom jej odbiorców Galeria PRO ARTE Okręgu Zielonogórskiego ZPAP, oprócz sprzedaży dzieł sztuki, umożliwia Artystom prezentację ich twórczości poprzez organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych.


REGULAMIN

składania podań o organizację wystaw w Galerii PRO ARE - Okręgu Zielonogórskiego ZPAP

§ 1
informacje podstawowe
 1. Regulamin dotyczy trybu i formy składania podań o organizację wystaw indywidualnych i zbiorowych w Galerii PRO ARE - Okręgu Zielonogórskiego ZPAP przy ul. Stary Rynek 2/3 w Zielonej Górze.
 2. Organizatorem wszystkich wystaw statutowych jest Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków.
 3. Kuratorem wystawy jest Kierownik galerii według autorskich założeń zawartych w podaniu (zał 2).
 4. Podanie o organizację wystawy może złożyć każdy artysta, także osoby niezrzeszone w Okręgu Zielonogórskim ZPAP, jednak przy układaniu harmonogramu wystaw pierwszeństwo będą miały podania członków OZ ZPAP.
 5. Warunkiem niezbędnym dla zorganizowania wystawy Członkowi OZ ZPAP jest brak zaległości z opłacaniu składek.
 6. Wystawiający nie wpisani w listę wystaw projektu Miasta Zielona Góra partycypują kosztach wystawy poprzez dokonanie wpłaty. Opłaty wynoszą odpowiednio:
  - dla członków OZ ZPAP - 350 zł
  - dla członków ZPAP - 700 zł
  - dla pozostałych - 1000 zł
 7. Galeria zapewnia druk i wysyłkę zaproszeń, promocję w mediach tradycyjnych i elektronicznych, opiekę kuratorską.
 8. Standardowy czas trwania wystawy wynosi 10 dni.
§ 2
informacje organizacyjne
 1. Złożone podania opiniowane są do realizacji przez Zarząd OZ ZPAP.
 2. Na podstawie rekomendacji Zarządu OZ ZPAP Kierownik Galerii układa harmonogram wszystkich wystaw, który to harmonogram zatwierdzany jest przez Zarząd.
 3. Wystawy, które uzyskają rekomendację Zarządu ale nie zostaną włączone do harmonogramu trafiają na listę rezerwową i brane są pod uwagę w pierwszej kolejności przy wprowadzaniach zmian do harmonogramu.
 4. Wystawy zaopiniowane przez Zarząd negatywnie nie zostają automatycznie przeniesione do listy złożonych podań na rok kolejny.
 5. Wystawy, które zostały przez Zarząd zaopiniowane pozytywnie, lecz z jakichkolwiek przyczyn nie mogły być realizowane w danym roku nie są automatycznie przenoszone na rok następny. W takim przypadku niezbędne jest złożenie nowego podania.
 6. Decyzje Zarządu są nieodwołalne.
§ 3
tryb składania podań
 1. Za datę rozpoczęcia naboru podań przyjmuje się datę opublikowanego przez Zarząd OZ ZPAP regulaminu.
 2. Podania na wystawy w kolejnym roku przyjmowane są do dnia 30 października włącznie.
 3. Podanie powinno zostać dostarczone osobiście lub przesłane pocztą na adres: ul. Stary Rynek 2/3 w Zielonej Górze lub elektronicznie zpap.zgora@wp.pl
§ 4
forma składania podań
 1. Lista obowiązkowych załączników:
  - wypełniona i podpisana karta zgłoszeń (zał. nr 1 do regulaminu);
  - płyta CD z reprodukcjami prac, wymienionych w scenariuszu wystawy, notką biograficzną.
 2. Nieobowiązkowe załączniki to: wypełniony scenariusz wystawy (wg zał. nr 2 do regulaminu).
 3. Zgłoszenia złożone w nieregulaminowej formie, niepełne lub z błędami formalnymi nie będą rozpatrywane.
 4. Podanie może dotyczyć tylko jednej, konkretnej przestrzeni galeryjnej.
§ 5
uwagi końcowe
 1. Złożenie podania równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu.
 2. Wszystkie materiały przedstawione w podaniach mogą być wykorzystywane do promocji wydarzenia w przypadku pozytywnej opinii Zarządu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru materiałów promocyjnych, nanoszenia na nich zmian oraz redakcji przekazanych tekstów.
 4. Jednostką koordynującą przyjmowanie zgłoszeń jest:
  Wice Prezes ds. Artystycznych OZ ZPAP, Tel.: 604 148 141,
  oraz Kierownik Galerii OZ ZPAP, Tel.: 570 195 551
  ul. Stary Rynek 2/3, 65-001 Zielona Góra,
  e-mail: zpap.zgora@wp.pl

Załączniki
KARTA ZGŁOSZENIA – załącznik nr 1 (plik doc) (plik PDF).
SCENARIUSZ – załącznik nr 2 (plik doc) (plik PDF).

Plan Galerii PRO ARTE