Zasady organizowania wystaw w Galerii PRO ARTE


REGULAMIN

składania podań o organizację wystaw w Galerii PRO ARTE - Okręgu Zielonogórskiego ZPAP

§ 1
informacje podstawowe
 1. Regulamin dotyczy trybu i formy składania podań o organizację wystaw indywidualnych i zbiorowych w Galerii PRO ARTE - Okręgu Zielonogórskiego ZPAP przy ul. Stary Rynek 2-3 w Zielonej Górze.
 2. Organizatorem wszystkich wystaw statutowych jest Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków.
 3. Kuratorem wystawy jest Kierownik Galerii lub osoba wyznaczona przez artystę, według autorskich założeń zawartych w podaniu ( załącznik nr 2 Regulaminu)
 4. Podanie o organizację wystawy może złożyć każdy artysta, także osoby nie zrzeszone w Okręgu Zielonogórskim ZPAP, jednak przy układaniu harmonogramu wystaw pierwszeństwo będą miały podania członków OZ ZPAP.
 5. Warunkiem niezbędnym dla zorganizowania wystawy Członkowi OZ ZPAP jest brak zaległości w opłacaniu składek.
 6. Wystawiający nie wpisani na listę wystaw objętych projektem pt. "Artyści w Przestrzeni Miasta" finansowanego przez Urząd Miasta Zielona Góra, partycypują w kosztach wystawy, poprzez dokonanie wpłaty w terminie 30 dni przed wystawą, na konto Okręgu Zielonogórskiego ZPAP nr:
  71 1090 1535 0000 0000 5301 9145 - z tytułem przelewu: "Opłata za organizację wystawy (imię i nazwisko, data wystawy)"
 7. Opłaty wynoszą odpowiednio:
  - dla członków OZ ZPAP - 350 zł
  - dla członków ZPAP - 700 zł
  - dla pozostałych - 1200 zł
 8. Galeria zapewnia druk folderu (wyłącznie w ramach realizacji projektu "Artyści w Przestrzeni Miasta"), promocję w mediach tradycyjnych i elektronicznych, oraz opiekę kuratorską.
 9. Wystawa eksponowana jest w pierwszym - reprezentacyjnym pomieszczeniu Galerii (załącznik: Plan Galerii PRO ARTE - sala nr 1)
 10. Standardowy czas trwania wystawy wynosi 10 dni roboczych, licząc od dnia wernisażu.
 11. Artyści ujęci w harmonogramie wystaw zobowiązani są do dostarczenia materiałów umożliwiających promocję i dokumentację wystawy (zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi) - w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowaną wystawą - na stronę Galerii: galeria.proarte.zg@gmail.com
 12. Za przekroczenie czasu trwania wystawy (§1,pkt.10) zostanie naliczona dopłata w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień.
§ 2
informacje organizacyjne
 1. Złożone podania opiniowane są do realizacji przez Zarząd OZ ZPAP.
 2. Na podstawie rekomendacji Zarządu OZ ZPAP Kierownik Galerii układa harmonogram wszystkich wystaw, który zatwierdzany jest przez Zarząd.
 3. Wystawy, które uzyskają rekomendację Zarządu ale nie zostaną włączone do harmonogramu, trafiają na listę rezerwową i brane są pod uwagę w pierwszej kolejności przy wprowadzaniu zmian do harmonogramu.
 4. Wystawy zaopiniowane przez Zarząd negatywnie nie zostają automatycznie przeniesione do listy złożonych podań na rok kolejny.
 5. Wystawy, które zostały przez Zarząd zaopiniowane pozytywnie, lecz z jakichkolwiek przyczyn nie mogły być realizowane w danym roku, nie są automatycznie przenoszone na rok następny. W takim przypadku niezbędne jest złożenie nowego podania.
 6. Decyzje Zarządu są nieodwołalne.
§ 3
tryb składania podań
 1. Za datę rozpoczęcia naboru podań przyjmuje się datę opublikowanej przez Zarząd OZ ZPAP informacji o naborze wniosków.
 2. Podania przyjmowane są do dnia 30 listopada każdego roku.
 3. Podanie powinno zostać dostarczone osobiście lub przesłane pocztą na adres:
  Okręg Zielonogórski ZPAP ul. Stary Rynek 2-3 w Zielonej Górze lub elektronicznie: zpap.zgora@wp.pl
§ 4
forma składania podań
 1. Lista obowiązkowych załączników:
  - wypełniona i podpisana karta zgłoszeń (zał. nr 1 do regulaminu);
  - płyta CD z reprodukcjami prac (wymienionych w scenariuszu wystawy) oraz z notką biograficzną.
 2. Nieobowiązkowe załączniki to: wypełniony scenariusz wystawy (wg zał. nr 2 do regulaminu).
 3. Zgłoszenia złożone w nieregulaminowej formie, niepełne lub z błędami formalnymi nie będą rozpatrywane.
 4. Podanie może dotyczyć tylko jednej, konkretnej przestrzeni galeryjnej (§1,pkt.9).
§ 5
uwagi końcowe
 1. Złożenie podania równoznaczne jest z akceptacją powyższego regulaminu.
 2. Wszystkie materiały przedstawione w podaniach mogą być wykorzystywane do promocji wydarzenia w przypadku pozytywnej opinii Zarządu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru materiałów promocyjnych, nanoszenia na nich zmian oraz redakcji przekazanych tekstów.
 4. Jednostką koordynującą przyjmowanie zgłoszeń jest:
  Wice Prezes ds. Artystycznych OZ ZPAP, Tel.: 603 868 949,
  oraz Kierownik Galerii OZ ZPAP, Tel.: 570 195 551
  ul. Stary Rynek 2/3, 65-001 Zielona Góra,
  e-mail: zpap.zgora@wp.pl

Załączniki
KARTA ZGŁOSZENIA – załącznik nr 1 (plik doc) (plik PDF).
SCENARIUSZ – załącznik nr 2 (plik doc) (plik PDF).

Plan Galerii PRO ARTE